Search

AKKam ooltan Dhaamsi Kun WHO MN irra Namoota gargaarsaafi Odeefanno barbaadanif Dhibee COVID-19

Updated: 5 days ago

1. kana irra akka of eegnu isin yaadachiifina

a) Yeroo Qufaatan ykn Haxxifatan Hin’Facaasin, Ciqilee keessan Irratti Qufa’a

b) Harka Keessan Yeroo Waa Tuuqxan Saamunaafi Bishaaniin Dhiqadha

c) Harkaan Fuula keessan Tuquu irraa of’qusadha

d) Yoo Isin Dhukkube mana tura, YKN Nama isin yaalu qunnama

e) Yeroo Hundaa Nama Irra Faana jaha Fagaadha

2. Mootumaan gargaarssa godhamuu qabu hunda irratti hojachaa jiraa yeroo gabaaba keessatti Akkataa taxi bara 2019 ykn 2018 itti argatanitt isiniif ergama tasgabiin eega. Yoo taxi hingutatin kara websit irrat haal itti argatan ni ibsam obsaan eega

3. Namoon Yeroo amma gargaarssa nyaata dabaltaan barbaadan Wantoota akka Raayisa, Sukaarafi hercee WHO dhuftani fudhachuu dandeesu namoota dhufuu hindandeen nuuf bilbila isiniif geessina.

Lk Bilbila WHO 6512174446 YKN Info@oromomn.org nuuf bareessa.

Galatooma

2 views

© 2019 Oromo Community of Minnesota | All Rights Reserved

Call us:

1-651-217-4446

Find us: 

465 Macubin Street,St. Paul, MN 55103

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now